Terms and conditions

Köpvillkor

LILIAN ALTERSKJAER gör köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Ångerrätt för konsumenter och kurser med ångerrätt angiven 
På kurser som annonseras med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller sådan ångerrätt från köpdatumet, såvida vi inte uppgett att vi erbjuder 14 dagars ångerrätt från kursens startdatum. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut. Vi återbetalar dina pengar inom 1 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

Vi vill uppmärksamma dig om att ångerrätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar å ett företags vägnar eller i kommersiellt syfte. Om du köper våra kurser/paket som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte.

Ångerrätt för företagskunder: Kurser, rådgivning och medlemstjänster

Våra medlemstjänster, kurser samt rådgivning som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen. 

Garantier
Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då vi mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut. Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber vi dig dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet. Vid nyttjande av garantin kommer all tillgång till kursportalen samt tillhörande tjänster av stoppas då kursavgiften återbetalats.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners Paypal, Stripe och/eller Simplero. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso.

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso.

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller LILIAN ALTERSKJAER och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på LILIAN ALTERSKJAER:s hemsidor eller portaler.

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden LILIAN ALTERSKJAER:s produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av LILIAN ALTERSKJAER. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder). Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

LILIAN ALTERSKJAER erbjuder individuella kursprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och lösenord samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång och i den privata medlemsportalen. Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Konfidentialitet

Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv du också. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, representanter för LILIAN ALTERSKJAER samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och LILIAN ALTERSKJAER -teamet hållas strikt konfidentiella.

Säkerhet och personuppgifter

Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. INSPIRO garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy: https://lilianalterskjaer.simplero.com/admin/landing_pages/102750-integritetspolicy-for-foretaget-lilian-alterskjaer

Ansvarsfriskrivning

LILIAN ALTERSKJAER och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper kursen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kursen. Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.

Förseningar och inställda kurser

LILIAN ALTERSKJAER förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom LILIAN ALTERSKJAER:s kontroll. Om kursen skjuts upp av LILIAN ALTERSKJAER kommer kursdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att LILIAN ALTERSKJAER, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Tvist

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

Force majeur

Om LILIAN ALTERSKJAER eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförudsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan LILIAN ALTERSKJAER inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där LILIAN ALTERSKJAER återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:

E-post: kursmentor@alterskjaer.se
Adress: Kläppenvägen 34, 83796 Undersåker
Org.nr: SE6102258560

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning. 


Terms of purchase

LILIAN ALTERSKJAER makes the purchase easy, safe and free from unpleasant surprises. Below you see our complete terms of purchase.

Right of withdrawal for consumers and courses with a right of withdrawal specified
For courses that are advertised with a 14-day open purchase (right of withdrawal), such a right of withdrawal applies from the date of purchase, unless we have stated that we offer a 14-day right of withdrawal from the course start date. If you want to exercise your right of withdrawal, you must notify us before the right of withdrawal expires. We will refund your money within 1 week from the date you exercised your right of withdrawal. Refunds are made to the same account that the money originally came from. Other rights of withdrawal may apply in accordance with course-specific conditions. If you do not notify us before the right of withdrawal has expired, we will not be able to make a refund.

We would like to draw your attention to the fact that the right of withdrawal only applies to consumers, and not to persons acting on behalf of a company or for commercial purposes. If you buy our courses / packages that deal with business concepts / marketing, we will consider that you are acting for commercial purposes.

Right of withdrawal for corporate customers: Courses, advice and membership services

Our membership services, courses and advice sold to corporate customers have no right of withdrawal unless this is stated by the seller or information about the right of withdrawal is provided during the purchase process / on the purchase page. Any right of withdrawal will only apply in accordance with the conditions stated on the purchase page or during the purchase process.

Guarantee
Any guarantees provided in connection with the purchase of the product can only be used when the conditions for the guarantee are met and when we have received written notice before the guarantee has expired. If you want to use a possible guarantee, we ask you to document that you have lived up to your obligations in relation to the agreement. When using the guarantee, all access to the course portal and associated services will be stopped when the course fee is refunded.

Card payment

We accept Visa and MasterCard through our partners Paypal, Stripe and / or Simplero. All transactions are sent encrypted via SSL (Secure Sockets Layer) and are 100% secure. Card purchases are free of charge. In the event that there is no cover for the agreed amount and payment is thus not made, the outstanding amount will be forwarded to invoice and debt collection.

Partial payment and installment

An agreement on purchases made in installments, whether oral or written, is to be regarded as binding and payment must be made in full before the deadline has expired. If payment is not received by us within the agreed time, the outstanding amount will be sent on to invoicing and debt collection.

Sales to minors

If you have not yet turned 18, you must have the parent's approval before you can order anything from us.

Copyright

Copyright © belongs to LILIAN ALTERSKJAER and its respective partners. All rights reserved. It is forbidden to copy, distribute, publish or modify any material available on LILIAN ALTERSKJAER's websites or portals.

Terms of use of the portal's content

You buy access to the portal's content during the course period LILIAN ALTERSKJAER's products are copyrighted. The product is for personal and non-commercial use.

You may not use the product or the material available in the product in such a way that it violates our rights, or in any other way that is not approved by LILIAN ALTERSKJAER. You may not modify, copy, reproduce, publish, upload, post, transmit, translate, sell, create related works, use or distribute any of the materials from the product in any way or through any medium (including e-mail and other electronic transmission methods). Copying, sharing or uploading of product files on websites is considered theft, and will be reported to the extent permitted by law.

However, you may download and / or print a copy of individual pages on the website for personal and non-commercial use, provided that the copyright and ownership are not infringed.

LILIAN ALTERSKJAER offers individual course programs. In connection with the registration, you will receive a username and password as well as a member profile that you can use during the course and in the private member portal. If you want to take the course together with a colleague or partner, you must both buy the course individually. If you want an assistant or an entire group to attend the course, membership must be purchased for each individual participant.

Confidentiality

We respect your privacy, and must insist that you respect the privacy of other course members as well. There is thus a mutual duty of confidentiality. We respect your confidential and secret information, ideas, plans and trade secrets. By purchasing this product, you agree to show other course participants, representatives of LILIAN ALTERSKJAER and employees of its partners the same consideration.

You are welcome to discuss your personal results from our courses and assignments. However, all experiences or statements from other participants and the LILIAN ALTERSKJAER team must be kept strictly confidential.

Security and personal data

We use SSL (Secure Socket Layer), which means that all orders are encrypted, in other words completely secure. INSPIRO guarantees that we will never disclose your personal data or your e-mail address to third parties, unless there are special reasons for this, such as when requested by the police, prosecutor or the like. You have the right to access the information we have registered about you, and if you believe it is incorrect or irrelevant, you can request correction or deletion from our customer register. You can do this by contacting our customer service.

You can read more about this in our privacy policy: https://lilianalterskjaer.simplero.com/admin/landing_pages/102750-integritetspolicy-for-foretaget-lilian-alterskjaer

Disclaimer

LILIAN ALTERSKJAER and our partners release us from all claims for damages connected to our websites, videos, newsletters, course portals or other content. We have done everything in our power to ensure that the content is of high quality. By purchasing the Course, you acknowledge and agree that you are fully responsible for your own success and results as a result of your participation in the Course. We cannot guarantee income or results. You, and only you, are responsible for your actions, and your results depend on individual factors, such as your skills, knowledge, ability, commitment, enterprise, network and financial situation, to name a few.

Delays and canceled courses

LILIAN ALTERSKJAER reserves the right to cancel or postpone the course as a result of factors beyond LILIAN ALTERSKJAER's control. If the course is postponed by LILIAN ALTERSKJAER, course participants will be offered a place at a later date.

Limitation and Liability

By purchasing this product, you agree to use the company's services at your own risk and that the program is an educational service. You hold the company and its employees, its partners and its partners' employees harmless for any damages that may occur and from any claims that may arise in connection with agreements between the parties. You accept all risks, both foreseeable and unforeseeable.

No public denigration

In the event that a dispute should arise between you and the Company, you agree that the sole venue for resolution of such dispute shall be communications between you and the Company. You agree that you will not act, or communicate with any third party, publicly or privately, in such a manner as to bring the Company into public disrepute.

The agreement

This Agreement is not assignable by either party.

Termination

By purchasing this product, you agree that LILIAN ALTERSKJAER may, at its sole discretion, terminate this agreement, and limit, terminate or terminate the customer's participation in the program without refund of the course fee if the customer causes disruption to the company or other course participants. This also applies in the event of a breach of the terms of the agreement.

Dispute

If the dispute cannot be resolved through negotiation between the parties, the dispute in relation to this agreement will be referred to mediation or the court.

Notice

Notice of any dispute left by one of the parties to the other can be communicated either by delivery in person or by post, registered or certified with signature. Such notice shall be sent to the addresses shown below.

Force majeure

If LILIAN ALTERSKJAER or its partners encounter such obstacles that they cannot deliver or carry out redelivery - or if such delivery obligation leads to unreasonable work effort as a result of a strike or other circumstances beyond the control of the parties such as fire, war, mobilization or unforeseen military summonses of a corresponding scope, requisition, seizure, currency restrictions, rebellion or riot, lack of means of transport, general lack of supply of goods, limited access to fuel and electricity, as well as in the event of a lack of or delay in deliveries from subcontractors or producers as a result of the above points, LILIAN can ALTERSKJAER is not held responsible except in complaint cases where LILIAN ALTERSKJAER refunds the purchase price for the item that could not be delivered.

The company has the following addresses and contact persons:

E-mail: kursmentor@alterskjaer.se
Address: Kläppenvägen 34, 83796 Undersåker
Organization number: SE6102258560

This agreement is regulated and interpreted in accordance with current Swedish legislation.